Més que Ecològiques

Preferim obtenir menys collita però de la màxima qualitat equilibrada i vital, que no una gran producció a canvi d’esgotar el sòl, desequilibar-lo i de aportar als arbres productes tòxics. L’agricultura fonamentada en el “Curs d’Agricultura Biodinàmica “ de Rudolf Steiner va ésser la pionera (1924) que va reaccionar front l’agressió al sòl i la Natura per mantenir la fertilitat i l’equilibri de la producció agrícola, enfront de aquella “producció convencional” que posava per davant la productivitat, desequilibran, exprimint i esgotant els recursos del sòl. Als anys 70 apareix l’agricultura ecològica com una opció que donava viabilitat a un sistema productiu respectuós amb la Natura, però no tan compromès ni global amb ella com la biodinàmica.

Aquest model biodinàmic s’integra dintre d’un corrent de pensament, basat en l’adopció de polítiques econòmiques, socials i ambientals que fomentin un comportament sostenible capaç de satisfer les necessitats de la generació present sense comprometre a les generacions futures.

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

L’agricultura ecològica, a la que se li han donat diversos noms com ara, biològica, orgànica, etc…, apareix als anys 70, 50 anys més tard que la producció biodinàmica, i es defineix com una agricultura alternativa que proposa obtenir aliments de la màxima qualitat nutritiva respectant el mitjà i conservant la fertilitat del sol, mitjançant una utilització òptima dels recursos locals, i sense l’aplicació de productes químics sintètics.

No estan autoritzats els cultius transgènics.

La sanitat vegetal es basa amb mètodes preventius, i tan sols es poden utilitzar fitosanitaris naturals que es troben recollits en l’Annex II del Reglament (CE) 889/2008. L’ús de productes químics de síntesi com ara plaguicides, fungicides i herbicides estan prohibits per la normativa europea: Reglament (CEE) 2092/91. De fet, l’agricultura ecològica és molt restrictiva quan a la utilització de productes químics.

Solament s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals, i es limita la fertilització de nitrogen.

Els productes vegetals ecològics son productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides), i per tant, sense residus d’aquestes substancies.

La ingestió diària de pesticides pot comportar una acumulació d’aquests residus tòxics a l’organisme per sobre dels límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. En aquest sentit, el consum de productes agroalimentaris ecològics evita l’acumulació d’aquest tipus de substancies tòxiques, ja que l’agricultura ecològica no les utilitza en els seus tractaments.

D’altra banda, l’agricultura ecològica utilitza especies de varietats adaptades a l’entorn i cobertes vegetals per evitar l’erosió dels terrenys, mantenir la humitat i millorar el cicle de nutrients de les plantes. D’aquesta manera, l’agricultura ecològica fertilitza la terra, afavoreix la retenció de l’aigua, no contamina els aqüífers i fomenta la biodiversitat.

Els productes ecològics, com que són elaborats de forma més artesanal i acurada, es deixen madurar a l’arbre o la planta i no en cambres frigorífiques, amb la qual cosa mantenen els gustos originals i un millor sabor. Com que les plantes només són regenerades i fertilitzades orgànicament, aquestes creixen més sanes i es desenvolupen millor, amb la qual cosa conserven l’autèntic aroma, color i sabor. Per això, molts consumidors prefereixen aliments ecològics, ja que conserven el veritable gust de cada ingredient i els permet recuperar el sabor tradicional dels aliments.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, ela-boració, envasat i comercialització.

PRODUCCIÓ BIODINÀMICA

Aquest mètode es va desenvolupar des de l’any 1924, a partir de les indicacions i consells donats pel filòsof croat Rudolf Steiner, conegut per la seva visió del món anomenada Antroposofia.

El qualificatiu significa que es treballa en harmonia amb les energies que creen i mantenen la vida. Biodinàmica del grec, vida (Bio) i, energia (Dinàmica). La utilització de la paraula MÈTODE implica, no només fabricar adob d’una nova forma, sinó sobretot respectar certs principis per assegurar la salut de la terra i de les plantes i procurar una nutrició sana als animals i als éssers humans.

Els principis bàsics del MÈTODE són els següents:
Restituir a la terra la matèria orgànica viva que necessita, en forma d’humus de la major qualitat possible, amb la finalitat de mantenir la fertilitat.

Crear un equilibri entre les diverses funcions de la terra, com un autèntic organisme viu i complementar-lo amb la presència de mamífers herbívors.

Importància dels oligoelements.

Respectar la interacció de totes les substàncies i els factors energètics, que tot estigui en equilibri. Així mateix tenir en compte els ritmes lunars, planetaris i la influència de les constel·lacions.

El tractament particular del fem que es composta i converteix en un organisme viu, que es recolza en el coneixement de factors enzimàtics, hormonals, etc.

Les rotacions convenients són imprescindibles per mantenir l’equilibri de la terra, donant-li temps a recuperar-se.

Es dóna importància a l’entorn: cuidat i protecció de bosc, protegir del vent, regular les aigües, etc.

La terra com estructura física ha de quedar amb grumolls i plàstica, profunda i airejada.

S’ha observat que l’activitat bacteriana, així com els processos de fermentació, poden ser influïts per hormones de creixement, enzims, per quantitats infinitesimals de certs tipus d’humus natural, i pels extractes de certes plantes. D’aquesta forma els preparats biodinàmics serveixen per afavorir la digestió dels materials orgànics bruts i els processos de formació d’humus. Aquests preparats contenen diverses classes de bacteris típics d’una terra fèrtil que es troba també en les dejeccions dels cucs de terra i substàncies que afavoreixen el creixement (auxines).

Per certificar els aliments biodinàmics, ja el 1928 es va introduir un sistema de control i certificació sota la marca registrada DEMETER. Aquest mètode es practica en tots els continents, en climes freds i càlids.

Des del 2009 hi ha a Catalunya la nova Associació Terra Dinàmica (www.terradinamica.cat) que impulsa des de i per aquesta Comunitat la pràctica de l’agricultura biodinàmica, crean una nova Marca (TERRADINAMICA) i creixent en el coneixement biodinàmic amb un Grup d’Estudi.